Een praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in je huisartsenpraktijk. De poh-ggz biedt je patiënt met psychische en/of psychosociale problemen snel de juiste zorg, op een vertrouwde plek en dichtbij, namelijk in je eigen praktijk. Als er doorverwezen moet worden, zorgt de poh-ggz ervoor dat je patiënt snel op de juiste plek terecht komt. De poh-ggz werkt onder jouw verantwoordelijkheid. De kracht van een praktijkondersteuner is dat deze breed kijkt naar de klacht en hulpvraag van je patiënt en dit bekijkt in de context van zijn of haar algemeen functioneren en sociale omgeving.

Werkwijze

Het is belangrijk dat de functie van de poh-ggz zo goed mogelijk is afgestemd op de wens(en) van je huisartsenpraktijk. Daarom betrekken wij je bij de sollicitatieprocedure. Wanneer een poh-ggz in je praktijk is aangenomen ben je verzekerd van vaste ondersteuning. Bij ziekte en zwangerschap krijg je vervanging. Met je poh-ggz maak je duidelijke afspraken over zijn/haar inzet en taakopdracht. Mindfit zorgt voor aanvullende ondersteuning voor je poh-ggz, bijvoorbeeld intervisie en supervisie, bijscholing en de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.

Je eigen praktijkondersteuner (poh-ggz)

Bij Mindfit kunnen verschillende specialisten invulling geven aan de functie van poh-ggz in je praktijk:

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Psychologen
 • Gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundigen
 • Maatschappelijk werkers (met minimaal 5 jaar praktijkervaring en een opleiding tot poh-ggz)


Je poh-ggz heeft:

 • Een relevante opleiding op HBO–niveau
 • Brede ggz kennis
 • Ervaring in het signaleren, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten, (ernstige) psychosociale problemen en psychiatrische klachten
 • Overzicht over de sociale kaart in uw regio
 • Goede relaties met ketenpartners
 • Expertise voor specialistische interventies
   

Financiering

De financiering van de praktijkondersteuner is gekoppeld aan de huisartsenbekostiging. Je krijgt compensatie voor de kosten in de vorm van een jaarlijkse toeslag op de huisartsenzorg per ingeschreven patiënt. Daarnaast ontvang je ook het consulttarief van de praktijkondersteuner. Een overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en jou als huisarts is een vereiste om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Mindfit sluit een overeenkomst met je af waarin de inzet van de praktijkondersteuner, de voorwaarden en de financiering worden vastgelegd.

Het aanbod van de praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) in uw praktijk

Ondersteuning huisarts (consultatiefunctie) Op verzoek kun je je praktijkondersteuner consulteren bij vragen over problematiek bij je eigen patiënten
Vraag-/probleemverheldering bij psychische problemen en klachten Je praktijkondersteuner kan, wanneer je dat wilt, in gesprek gaan met je patiënt over zijn of haar psychische problemen en klachten en adviseren over een eventuele interventie.
Triage en doorverwijzing De praktijkondersteuner bespreekt de aard van de klacht met  jou en je patiënt en adviseert over de verwijs- en behandelmogelijkheden. Wanneer nodig bemiddelt en motiveert de praktijkondersteuner in vervolgzorg. Jij verzorgt de verwijzing. De praktijkondersteuner is kenner bij uitstek van de sociale kaart.
Kortdurende begeleiding/behandeling bij psychische problemen De praktijkondersteuner levert kortdurende begeleiding/behandeling ter ondersteuning van de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan een motiveringstraject en overbruggingshulp.
Casemanagement De praktijkondersteuner houdt de vinger aan de pols ter overbrugging van eventuele wachttijden, bewaakt de continuïteit (ook bij terugverwijzing), stemt af of coördineert de hulpverlening als er meerdere zorgverleners betrokken zijn.
Nazorg/begeleiding van langdurige ggz-patiënten Chronische, psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn in de specialistische ggz  kunnen op verzoek bij de praktijkondersteuner terecht voor regelmatige steuncontacten om een terugval te voorkomen.
Geïndiceerde preventie Vanaf 2014 mag je in je huisartsenpraktijk preventieactiviteiten aanbieden. Mindfit biedt hiervoor passende scholing.
Consultatie door psychiater of klinisch psycholoog De specialisten van Mindfit, waaronder psychiaters en klinisch psychologen, zijn goed bereikbaar (face-to-face, telefonisch of per e-mail) voor adviesvragen van de huisarts en/of de poh-ggz. Hoe dit contact verloopt is afhankelijk van de afspraken die wij hier samen over maken.
De juiste zorg voor uw patiënt met het zorgtoewijzingsinstrument Mindfit stelt een screeningstool beschikbaar voor huisartsen: de Mirro. Dit is een screenings- en zorgtoewijzingsinstrument. Het is een digitale vragenlijst om mensen met psychische klachten en problemen efficiënt en gestructureerd een passend behandeladvies te geven. Hiermee is er snel duidelijkheid over de juiste zorg op de juiste plek voor je patiënt.
Online behandeling Je kunt in je praktijk online behandeling (al dan niet in combinatie met face-to-face contacten) aanbieden. Mindfit biedt een programma en modules op maat in de huisartsenpraktijk en kan de randvoorwaarden verzorgen, waaronder een passend scholingsaanbod voor je poh-ggz. 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ina Palm, coördinator poh-ggz:

T (088) 646 33 48

E ina.palm@mindfit.nl