Samen is het sleutelwoord

De belangrijkste speler is de cliënt en zijn naaste. We sluiten aan bij wat belangrijk is voor de cliënt en zijn (online) netwerk en bouwen samen van daaruit verder. Vanuit het gedachtegoed van gebalanceerde ggz kijken we naar de samenhang tussen kansen en belemmeringen op meerdere levensgebieden van de cliënt.

Dat vraagt om samenwerking met partners binnen én buiten de zorg. We maken slimme coalities vanuit een gezamenlijke opgave. Zo werken we samen met partners in het sociaal domein, formele en informele zorg in de wijk, peersupport, huisarts, Specialistische GGZ, onderwijs en wetenschap.

Medezeggenschap zit verankerd in onze structuur, met korte lijnen naar cliëntenraad en ondernemingsraad. Maar ook burgerbetrokkenheid heeft onze aandacht.

Zorgverzekeraars en gemeenten maken mede onze zorg mogelijk.

Innoveren zit ons in het bloed. We deinzen er niet voor terug ons daarbij te laten inspireren en uitdagen door externe partijen buiten ons gebruikelijke netwerk.

We maken deel uit van de Dimence Groep. Vanuit een gezamenlijke visie en ambitie trekken we samen op met de andere stichtingen en versterken elkaar.

Uit: Mindfit op koers 2023

Strategische koers Mindfit - meerjarenbeleidsplan.pdf