Staat je vraag er niet tussen? Stel jouw vraag dan via ons contactformulier.

Worden mijn gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

Voor de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg en het verbeteren van onze kwaliteit van zorg is wetenschappelijk en statistisch onderzoek heel belangrijk. Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen jouw gegevens anoniem gebruikt worden. Deze gegevens zijn dan niet herleidbaar tot je als persoon waardoor jouw privacy is gewaarborgd. Als je dit per sé niet wilt, kun je hiertegen bezwaar maken middels het formulier ‘bezwaar gebruik anonieme gegevens’. Dit formulier kun je opvragen via jouw behandelaar.
In alle andere gevallen van niet-anoniem wetenschappelijk onderzoek word je altijd vooraf persoonlijk om toestemming gevraagd.

Welke gegevens worden gedeeld met mijn verwijzer?

Mindfit gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten. Alles wat je met een hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Jouw hulpverlener spreekt alleen over jouw situatie met het behandelteam. Daarnaast houden we jouw verwijzer regelmatig op de hoogte van het verloop van je behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen heeft. Jouw hulpverlener, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over jouw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht). Na het eerste gesprek laten wij jouw verwijzer, met jouw toestemming, weten of jouw behandelvraag passend is voor de basis ggz en welke behandeldoelen samen zijn afgesproken. Als er gedurende de behandeling dusdanige wijzigingen zijn opgetreden zal, in overleg met jou, jouw verwijzer op de hoogte worden gebracht. En wanneer de behandeling is afgerond zullen wij hierover een bericht doen naar jouw verwijzer.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Uw dossier wordt na afloop van de behandeling standaard nog vijftien jaar bewaard. U kunt uw hulpverlener schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen. Uw hulpverlener zal u daar dan schriftelijk over informeren. Als uw hulpverlener niet meer in dienst is bij Mindfit, dan kijkt het behandelteam welke hulpverlener dit kan beoordelen.

Hoe zit het met mijn privacy bij Mindfit?

Mindfit gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten. Alles wat u met een hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw hulpverlener spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Daarnaast houden we uw huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw hulpverlener, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).
Mindfit geeft nooit zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de hulpverlener zonder uw toestemming hiervan afwijken. Mindfit gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij Mindfit hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Mindfit handelt overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ik ken iemand die bij jullie werkt en ik wil niet dat hij of zij in mijn dossier kan kijken. Kunnen jullie dat regelen?

Ja, wij kunnen uw elektronisch dossier voor specifieke medewerkers afschermen. Dit kunt u doorgeven aan uw hulpverlener.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van een gezinslid of ander familielid?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de klant en zijn of haar hulpverlener. Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de klant is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de hulpverlener worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

Mag ik fotograferen of filmen bij Mindfit?

Om de privacy van onze klanten, bezoekers en medewerkers te verzekeren is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames te maken in de gebouwen en op de terreinen van Mindfit zonder toestemming vooraf.

Mag ik mijn dossier inzien?

Ja, u heeft het recht om uw dossier in te zien. U kunt inzage in uw dossier vragen aan uw hulpverlener. Staat er informatie van en over derden in uw dossier dan moeten die derden eerst toestemming geven om deze gegevens te zien.

Wat staat er in het elektronisch patiëntendossier?

In een elektronisch patiëntendossier (EPD) staat uw medische dossier waarin alle informatie is opgeslagen rondom uw behandeling, uw zorgvraag (of zorgvragen), uw behandeldoelen, de voortgang van uw behandeling, correspondentie rondom uw behandeling, medicijngebruik en ziekteverleden. Bent u bij meerdere stichtingen van de Dimence Groep in behandeling geweest, dan bevat het dossier ook de gegevens van die stichtingen.

Wie kan er in mijn dossier kijken?

De gegevens uit uw elektronisch dossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulpverleners die u behandelen of begeleiden kunnen uw behandelplan bekijken. De financiële administratie kan alleen uw verzekeringsgegevens bekijken en niet uw behandelplan of medische gegevens.